Strona główna Strategia Działań Wychowawczych
24
Kwie
2017
Strategia Działań Wychowawczych Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

STRATEGIE DZIAŁAŃ

WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 61, poz. 624,z 2002 r. Nr 10, poz. 96.2003r.Nr 146, poz. 1416,z 2004 r.Nr66, poz.606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75).Dz.U.126,poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach.(Rozporządz. MENiS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości).

 

PROCEDURA I

Dotyczy bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu:

1. Zgromadzenie oświadczeń podpisanych przez Rodziców z wyszczególnieniem osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki.
2. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów- zwłaszcza pokarmowych.
3. Rodzice i opiekunowie proszeni są o zamykanie drzwi wejściowych do placówki.
4. Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem odprowadzenie dziecka do Sali. Nie wolno zostawiać dziecka samego w szatni.
5. Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy, ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
6. Dla dobra dziecka, do Przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, przeziębionych przewlekłym katarem, stanami zapalnymi, itp.
7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
8. Nauczyciele i Rodzice zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.

PROCEDURA II

Dotycząca przyprowadzania dzieci do przedszkola:

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców ( prawnych opiekunów).
2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach:
od 7.00 do 9.00,
od 13.30 do 14.15,
od 14.45 do 17.00.
3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce. Dopiero od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi Przedszkole.
4. Nauczyciel Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola samego: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć, w ogrodzie przedszkolnym.

PROCEDURA III

Dotycząca odbieranie dzieci z przedszkola:

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do18 roku życia.
3. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.
4. Osoby wymienione zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
5. W przypadku odbierania dziecka przez osoby nie wymienione w Karcie Zgłoszenia Dziecka rodzic zobowiązany jest: przekazywać telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica. W przypadku gdy niemożliwe jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica przez osobę odbierającą, rodzic musi wysłać wiadomość e-mail z informacją kto jest upoważniony w tym dniu do odbioru dziecka podając imię i nazwisko, podać numer DO lub PESEL oraz jednakową wiadomość w postaci sms przesłać na numer służbowy Przedszkola. Nauczyciel ma obowiązek wpisania takiej informacji do zeszytu.
6. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym.
7. W przypadku przebywania rodzica na placu przedszkolnym podczas odebrania lub przyprowadzania dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
8. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
9. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (na przykład upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
11. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub właściciel. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami) dziecka.
12. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).
13. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 15 minut. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji, o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.
14. Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować się z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor lub zastępca podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.
15. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. W przypadku braku takiego orzeczenia jak i danych osobowych drugiego rodzica, dziecko zostaje oddane pod opiekę tego rodzica w obecności policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez pracownika przedszkola jak również pracownika policji.

PROCEDURA IV

Dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

NAUCZYCIEL

1. Powiadamia właściciela placówki.
2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17.00) właściciel placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
4. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z Policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).
5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania Statutu Przedszkola.
6. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic (opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka a jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję (specjalistę ds. nieletnich) - celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka a następnie powiadamia sąd rodzinny.

PROCEDURA V

Dotyczy przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

NAUCZYCIEL

1. Nie wydaje dziecka.
2. Powiadamia o tym fakcie właściciela placówki.
3. Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
4. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie widnieje na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka – przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor może – patrz punkt 4 PROCEDURY I.
6. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania regulaminu przedszkola. Sporządza notatkę służbową w dzienniku z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi.
Poprawiony: poniedziałek, 24 kwietnia 2017 13:16
 
Copyright © 2020 Kurczaczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Free joomla templates made by Lonex.
Niepubliczne Przedszkole Kurczaczek