Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Nasz facebook

Godzina

Obecnie na stronie

 Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Strona główna Statut przedszkola
24
Kwie
2017
Projekt organizacji punktu
Drukuj Email

Statut

Wychowania Przedszkolnego

Niepublicznego Przedszkola

ROZDZIAŁ I

PODSTAWA PRAWNA

Niepubliczne Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr. 161, poz. 1080, z późn. zm.).
3. Niniejszego dokumentu.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Niepublicznego Przedszkola „Kurczaczek” zwanego dalej Przedszkolem prowadzonym przez Marka Jędrzejczaka.
2. Siedziba Placówki znajduje się na ulicy Andrzeja Struga 13-21 w Zgierzu.
3. Przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo-edukacyjną dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz w szczególnych przypadkach dla dzieci, które przed 1 września ukończyły 2,5 roku, ale nie ukończą 3 lat do końca roku kalendarzowego.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
5. Ilekroć w Statucie jest mowa o Umowie rozumie się przez to zarówno umowę zawartą na podstawie podpisania Karty Dziecka jak również Umowy dodatkowej, w której zawarte są informacje o nabytych ulgach w płatności czesnego.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§1.
Organizacja pracy Przedszkola

1. Liczba dzieci w grupie wynosi od 3 do 30.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową odbywać się będą codziennie w wymiarze godzin zgodnie z obowiązującymi przepisami między 8:20 a 13:20
3. W dni wolne i poza godzinami pracy Przedszkola Przedszkole zastrzega sobie prawo do organizacji imprez okolicznościowych z możliwością udziału i dla dzieci nie będących podopiecznymi Przedszkola.
4. Działalność Pprzedszkola jest finansowana przez rodziców w formie czesnego, płatnego przez 12 miesięcy w roku pobieranego z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, a informacja o wysokości czesnego będzie wywieszona na tablicy informacyjnej:
4.1. wysokość czesnego ustala organ prowadzący na dany rok szkolny,
4.2. ulgi w płatności czesnego zawiera Umowa, która podpisywana jest między Przedszkolem a Rodzicem dziecka,
4.3. w przypadku rezygnacji Rodzica ze świadczonych usług Przedszkole nie jest zobowiązane do zwrotu opłat za niewykorzystane usługi, a jedyną możliwą formą rezygnacji przez Rodzica z miejsca w Przedszkolu jest pisemna rezygnacja złożona na koniec miesiąca kalendarzowego podczas, którego nie obowiązuje ulga a zatem należy wpłacać pełne czesne do osoby upoważnionej przez Właściciela Przedszkola,
4.4. opłaty dokonywane są na miejscu w Przedszkolu,
4.5. od momentu wezwania do zapłaty Rodzic ma 7 dni kalendarzowych na uregulowanie zaległej zapłaty. Jeżeli wpłata ta nie zostanie uiszczona to dług zostaje przekazany do firmy windykacyjnej i o zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiony MOPS odpowiedni do miejsca zamieszkania dziecka,
4.6. Przedszkole zastrzega sobie prawo do pozyskiwania dodatkowych środków na finansowanie swojej działalności, które nie muszą mieć wpływu na koszty ponoszone przez Rodziców.
5. Każde dziecko powinno być zaopatrzone w:
5.1. obuwie na zmianę i worek,
5.2. komplet ubranek do przebrania,
5.3. szczoteczkę wyraźnie oznakowaną w sposób umożliwiający jej identyfikację.
6. Do realizacji celów Przedszkole posiada:
6.1 .salę do zajęć, zabaw i odpoczynku dzieci, wyposażoną w zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie do potrzeb dzieci,
6.2. łazienkę i wc dla dzieci oraz pomieszczenie z wc dla personelu,
6.3. szatnię dla dzieci,
6.4. aneks kuchenny.
7. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany Ramowego Planu Dnia wynikającej z potrzeb dzieci.
8. Posiłki spożywane na terenie Przedszkola pochodzić będą z firmy cateringowej a menu wywieszone będzie na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.
9. Funkcję dyrektora pełni właściciel Przedszkola. Do jego obowiązków należy prowadzenie przedszkola, czyli nadzór nad całokształtem jego funkcjonowania. Wysokość wynagrodzenia w pełni jest finansowana z otrzymywanych dotacji z jednostki samorządu terytorialnego wypłacanych na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty.

§2.
Cele i zadania Przedszkola

1. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania, określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku i odrębnych przepisów wydanych w tej sprawie. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana przez Przedszkole jest zgodna z podstawą Programu Wychowania Przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN.

2. 2. Celami priorytetowymi podczas realizacji podstawy programowej jest kształtowanie u dzieci prawidłowej postawy w następujących sferach życia:
2.1. społecznej – uczenie dzieci budowania poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi oraz wypracowania u dzieci silnej przynależności do grupy społecznej (tj. rodzina, grupa rówieśnicza) jak również poprawnej postawy patriotycznej,
2.2. zdrowotnej – czuwanie nad sprawnością fizyczną dzieci przez organizowanie gier i zabaw ruchowych, kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków higieny osobistej,
2.3. edukacyjnej – przekazywanie wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz uwrażliwianie dzieci na zróżnicowane możliwości intelektualne i fizyczne u innych ludzi; nieograniczanie ciekawości dzieci w poznawaniu świata oraz wspieraniu ich samodzielności i aktywności w pozyskiwaniu wiedzy niezbędnej do kontynuowania nauki w szkole,
2.4. estetycznej – uwrażliwianie dzieci na piękno sztuki poprzez możliwość ich wypowiedzi poprzez muzykę, różne formy teatralne, plastykę.

3. Celami Przedszkola uwzględniającymi wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny są:
− pomoc dzieciom w rozwoju ich uzdolnień i umiejętności manualnych oraz intelektualnych niezbędnych w życiu jak i w dalszej nauce szkolnej,
− konstruowanie systemu wartości wspomagającego zdolności odróżniania dobra od zła,
− pomoc dzieciom w wypracowaniu pewnych schematów umożliwiających radzenie sobie ze stresem wynikającym ze znalezienia się w nowych i często trudnych sytuacjach oraz będącym wynikiem odniesionych porażek,
− współpraca z rodzinami dzieci poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
− zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie pobytu ich w Przedszkolu i podczas wycieczek.
4. Zadania wynikające z powyższych celów, Przedszkole realizować będzie wykorzystując różne formy przekazu, uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci, w następujących obszarach:
4.1. pobyt dziecka:
 • 4.1.1. zapewnienie dzieciom opieki,
 • 4.1.2. stworzenie bezpiecznych warunków podczas nauki i zabawy,
4.2. nauka:
 • 4.2.1. pomoc dzieciom w zrozumieniu panujących powszechnie zasad i norm,
 • 4.2.2. dzieci będą uczyły porozumiewania się z innymi ludźmi przy wykorzystaniu zabawy,
 • 4.2.3. dzieci będą uczyły się poszanowania innych ludzi, flory, fauny oraz czyjejś własności,
 • 4.2.4. motywowanie dzieci do samodzielności, kreatywności oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • 4.2.5. rozwijanie u dzieci nabytych już zdolności zwłaszcza z zakresu kojarzenia faktów, posługiwania się ołówkiem (długopisem), mowy, czynności samoobsługowych, etc, przygotowujących go do nauki w szkole,
4.3. sztuka:
 • 4.3.1. teatr, dzieci będą wcielały się w różne role,
 • 4.3.2. muzyka, dzieci będą łączyły śpiew z tańcem,
 • 4.3.3. plastyka, dzieci będą wykonywały prace plastyczne wykorzystując różne formy,
4.4. sport:
 • 4.4.1. zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowych,
 • 4.4.2. prowadzenie zajęć sportowych z wykorzystaniem profesjonalnego zestawu gimnastycznego
4.5. zdrowie:
 • 4.5.1. przestrzeganie poprawnych nawyków higienicznych,
 • 4.5.2. codzienna higiena jamy ustnej,
4.6. rodzice:
 • 4.6.1. współpraca z rodzicami dzieci mająca za zadanie wspomaganie ich w procesie wychowawczym dziecka.

§3.
Dzienny wymiar godzin

1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć świadczonych w Przedszkolu wynosi w grupie liczącej:
 • 1.1. od 3 do 12 dzieci - 12 godzin,
 • 1.2. od 13 do 16 dzieci - 16 godzin,
 • 1.3. od 17 do 20 dzieci - 20 godzin,
 • 1.4. od 21 do 25 dzieci - 25 godzin.

§4.
Warunki przyjmowania dzieci

1. Nabór do Przedszkola odbywa się przez cały rok.
2. Warunkiem zapisania dziecka jest:
2.1. wypełnienie Karty Dziecka, które jest jednoznaczne z zapisaniem dziecka do placówki do końca roku szkolnego (czyli do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego) z czym wiąże się jednoznacznie zapłata czesnego nawet w przypadku nieuczęszczania dziecka do placówki,
2.2. podpisanie umowy o powierzeniu dziecka Niepublicznemu Przedszkolu „Kurczaczek”, która to informuje o prawach i obowiązkach Rodzica. Brak takiej umowy nie zwalnia Rodzica z uiszczania pełnej kwoty czesnego jeżeli wypełniona jest Karta Dziecka,
2.3. wpłaty wpisowego, które jest opłatą jednorazową i bezzwrotną, a wysokość ustalana jest przez organ prowadzący na dany rok szkolny.
3. Dzieci przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń a w przypadku gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc, dzieci będą przyjmowane według poniższych zasad:
3.1. do przedszkola uczęszcza lub uczęszczało jego rodzeństwo (nie stosuje się w przypadku, gdy skreślono rodzeństwo z listy, z powodu zalegania z wpłatami lub innych przyczyn) ,
3.2. oboje z rodziców pracuje,
3.3. matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko,
3.4. pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
4. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola bez podania przyczyny tej decyzji.
5. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o możliwości uczestniczenia w zajęciach w Przedszkolu dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

§5.
Obowiązki i prawa dzieci

1. Każde dziecko przebywające w Przedszkolu ma obowiązek szanować:
1.1. dorosłych przebywających w Przedszkolu,
1.2. inne dzieci,
1.3. zabawki,
1.4. pomoce dydaktyczne,
1.5. pozostałe sprzęty.
2. Dzieciom nie wolno:
2.1. przeszkadzać innym,
2.2. krzywdzić innych,
2.3. powodować niebezpiecznych sytuacji.
3. Wszystkim dzieciom uczęszczającym do Przedszkola zagwarantowane są prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka a zwłaszcza do:
3.1. należycie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego,
3.2. poszanowania ich godności i własności oraz akceptacji ich osoby,
3.3. serdeczności, życzliwości, pomocy i opieki ze strony pracowników Przedszkola,
3.4. korzystania ze wszystkich przedmiotów znajdujących się w Przedszkolu,
3.5. udziału w zajęciach.
4. Dziecko może zostać skreślone z listy, gdy:
4.1 zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych podopiecznych,
4.2. zachowanie dziecka znacząco utrudnia prowadzenie zajęć, a podjęta współpraca z Rodzicem nie przynosi zamierzonego celu, czyli poprawy zachowania dziecka,
4.3. w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych, o której nie został poinformowany organ prowadzący,
4.4. nie została wniesiona opłata do ostatniego dnia danego miesiąca i brak jest informacji o przyczynach zalegania z wpłatą,
4.5. w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Statutu, Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania Umowy o powierzenie opieki nad dzieckiem oraz nie ma obowiązku zwrotu niewykorzystanych pieniędzy za usługi.

5. Warunki pobytu dzieci w Przedszkolu zapewniające im bezpieczeństwo będą realizowane przez:
5.1. zapewnienie dzieciom opieki w bezpiecznym i zdrowym otoczeniu podczas przebywania w Przedszkolu,
5.2. zapewnienie dzieciom opieki w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,
5.3. zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa pod względem psychicznym i fizycznym,
5.4. stosowanie się do obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

§6.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

1. Nauczycielka sprawuje opiekę nad dziećmi podczas pobytu ich w Przedszkolu jak i podczas wycieczek.
2. Nauczycielka kontroluje sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zabawki jak również miejsca przebywania dzieci.
3. Nauczycielka nie może opuścić grupy nie zapewniając jej opieki osoby upoważnionej do tej funkcji.
4. Nauczycielka ma obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy dziecku w przypadku, gdy wymaga tego sytuacja.
5. Nauczycielka nie ma prawa podawać żadnych leków dziecku, nawet gdy proszą ją o to rodzice.
6. W razie zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu dziecka Nauczycielka ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy a następnie powiadomienia służb medycznych, organ prowadzący i rodziców.
7. Gdy u dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu wystąpią objawy choroby rodzic zobowiązuje się przy podpisaniu Umowy, że niezwłocznie zabierze dziecko z Przedszkola.
8. Podczas wycieczek poza Placówką na 10 dzieci przypada 1 opiekun.
9. Na terenie Przedszkola dzieciom zapewnione są higieniczne i bezpieczne warunki.
10. Pracownicy i dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w firmie ubezpieczeniowej.
11. Podczas przeprowadzania zajęć w Przedszkolu podczas których realizowana jest podstawa programowa zgodna z wytycznymi MEN dzieci przebywają pod opieką dwóch opiekunek, które zapewniają dzieciom bezpieczeństwo. W pozostałych godzinach dopuszcza się sprawowanie opieki nad dziećmi przez jedną osobę.
12. Podczas uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych, opiekę nad nimi sprawuje osoba, która te zajęcia prowadzi.

§7.
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

1. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby upoważnione zgłoszone w Karcie Dziecka, jednak to rodzice przejmują odpowiedzialność prawą za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez osobę upoważnioną.
2. Nie dopuszcza się odbierania dziecka przez osoby:
2.1. w stanie nietrzeźwym,
2.2. niewskazane w Karcie Dziecka,
2.3. wskazane telefonicznie przez rodzica,
2.4. odbiór przez osobę niewskazaną przez rodzica umożliwia PROCEDURA III pkt. 5.
3. Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola odbywa się między 7:00 a 9:00 natomiast odbieranie dzieci odbywa się między 13:00 a 17:00.

§8.
Warunki organizowania zajęć dodatkowych

1. Zajęcia dodatkowe będą organizowane na prośbę rodziców za dodatkową opłatą.

§9.
Terminy przerw w pracy Przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku z wyłączeniem przerw ustalonych przez Organ prowadzący Przedszkole oraz dni ustawowo wolnych od pracy (przerwa wakacyjna będzie trwać 2 tygodnie w miesiącu lipcu lub sierpniu a dokładny jej termin zawarty będzie u Umowie, chyba że organ prowadzący postanowi inaczej).

§10.
Zakres zadań nauczycieli

Nauczyciele zobowiązani są do:
1. Informowania rodziców o:
1.1. postępach dzieci lub ich braku w zakresie nauczania,
1.2. treści zawartych w programie nauczania,
1.3. zachowaniu dzieci,
1.4. innych obserwacjach dotyczących dziecka, które mogą mieć wpływ na dalszy jego rozwój.
2. Zachowania wysokiej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej przez cały okres pracy z dziećmi oraz odbywania kursów doszkalających, przynajmniej raz w roku szkolnym.
3. Dokumentacji obserwacji pedagogicznych związanych z określeniem możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
4. Współpracy ze specjalistami świadczącymi dzieciom opiekę zdrowotną.
5. Odnotowywania nieobecności dzieci w Przedszkolu każdego dnia oraz zapisania informacji w przypadku odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic w zeszycie dołączonym do dziennika.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut Wychowania Przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Kurczaczek” w równym stopniu obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej – pracowników, dzieci, rodziców.
3. Przedszkole zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w Statucie o których zobowiązuje się każdorazowo powiadamiać rodziców.
4. W celu zapewnienia zaznajomienia się z Statutem Wychowania Przedszkolnego Niepublicznego Przedszkola „Kurczaczek” przez wszystkich zainteresowanych zostanie on udostępniony w siedzibie Przedszkola.
Marek Jędrzejczak
Właściciel Punktu

ZAŁĄCZNIKI

1. Karta zgłoszenia dziecka.
2. Zgoda rodzica /opiekuna/ na podawanie dziecku posiłków.
3. Zgoda rodzica (opiekuna) na udział dziecka w wycieczkach pieszych /spacerach.
4. Plan dnia.
5. Strategie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Kurczaczek”.
UWAGA: Załącznik są dostępne w sekcji pliki do pobrania.
 
Copyright © 2019 Kurczaczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Free joomla templates made by Lonex.
Niepubliczne Przedszkole Kurczaczek